Privacy verklaring Autobedrijf MAGNUS

Autobedrijf MAGNUS hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacygegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
Contactgegevens:
Autobedrijf MAGNUS B.V.
Oude Kleefsebaan 417A
6572 AX  Berg en Dal
024-6841643
info@autobedrijfmagnus.nl
www.autobedrijfmagnus.nl
 
Doel en persoonsgegevens
 Er zijn verschillende doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken. Dit zijn onder andere:
 
 • U laat een voertuig repareren en/of onderhouden.
 • U maakt gebruik van een leenauto.
 • U laat schade aan uw voertuig herstellen.
 • U bestelt onderdelen.
 • U laat winter- en zomerbanden wisselen.
 • U laat een offerte voor de aanschaf van een voertuig maken.
 • U maakt een proefrit .
 • U koopt een voertuig.
 • U wilt informatie over onze diensten en/of producten.
 • U neemt deel aan een enquête over onze dienstverlening.
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
De volgende persoonsgegevens worden van u vastgelegd:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens
 • Rijbewijsnummer (bij proefrit, huurauto of tenaamstelling voertuig)
Delen van persoonsgegevens met derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 
Kopie identificatiebewijs
Soms is het noodzakelijk dat wij een kopie identificatiebewijs aan u vragen. Hierbij hanteren wij de volgende afspraken:
 • T.b.v. een proefrit zullen wij u om een kopie van uw rijbewijs vragen. Deze kopie bewaren wij gedurende de proefrit. Na afloop geven wij u de kopie terug of vernietigen wij deze.
 • T.b.v. de tenaamstelling van een voertuig mogen wij u om uw identiteitsbewijs vragen. Wij controleren deze of maken er een kopie van. Indien wij een kopie maken geven wij deze terug na het tenaamstellen of vernietigen wij deze.
 
Cameratoezicht
Onze bedrijf is voorzien van camera’s. Wij vinden dit belangrijk voor de veiligheid van u en uw voertuig, onze medewerkers en onze voertuigen. De camerabeelden worden na 14 dagen automatisch verwijderd. We bewaren de camerabeelden langer als deze nodig zijn voor bijvoorbeeld een politieonderzoek na een diefstal of een ander incident.

Gegevens over uw voertuig
Wij slaan de volgende gegevens over uw voertuig op:
 • Kenteken
 • Chassisnummer
 • Merk en Model
 • Opties en Accessoires
 • Aankoopdatum
 • Eigendomshistorie
 • Onderhoudshistorie
 
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
 
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
 • Wij hebben papieren documenten waar persoonsgegevens op staan, opgeslagen achter slot en grendel.
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-uppen van onze systemen om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • Wij testen regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.